ചെറുപൊയ്‌ക എസ്ബിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം

കോർപറേറ്റ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് (സിബി ബാങ്ക്) പഴക്കമേറിയതും ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിലൊന്നാണ്..

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ പവിത്രേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ 12 വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ടഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് ചെറുപൊയ്‌ക സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ :3846. കല്ലടയാറിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതും പുത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് 4 Km അകലെ പായചിറ കല്ലട റോഡിൻ്റെ സമീപത്ത്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വന്തമായുള്ള സ്ഥലത്താണ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം.

1000
Happy Customer
1020
Our Service
40
Read More

When replacing a multi-lined selection of text, the generated dummy text maintains the amount of lines. When replacing a selection.

Gopinathan Pillai

President -

When replacing a multi-lined selection of text, the generated dummy text maintains the amount of lines. When replacing a selection.

S.Pushpakumari

Secretary - Investor

Deposit Scheme

Deposit is a purpose behind saving account is that it facilitates

read more

Loan Scheme

Loan is the lending of money by one or more individuals, organizations.

read more

GDCS

This facility allows customers to deposit amount up to 25000- 10 lakh as group.

read more

Board Members

V N Bhattathiri

Committee Member

J K Vinodhini

Committee Member

K G Koshi

Committee Member

D Dinan

Committee Member

B Ravikumar

Committee Member

Vikraman pillai G

Committee Member

Aneesh Alappadu

Committee Member

M Kaveeshan

Committee Member

Sindhu P

Committee Member

Sumangala

Committee Member

News $ Events

20 june, 2017 13

SCB manegment

Redug Lagre dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima in nostrum, veniam. Esse est assumenda inventore.

Read more
20 june, 2017 13

SCB manegment

Redug Lagre dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima in nostrum, veniam. Esse est assumenda inventore.

Read more
20 june, 2017 13

SCB manegment

Redug Lagre dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Minima in nostrum, veniam. Esse est assumenda inventore.

Read more